loader image

Zapraszamy do udziału w spotkaniu z cyklu, które odbędzie się w dniach 14-15 stycznia 2020 r.
Tym razem propozycja dwudniowego szkolenia w temacie: „Rachunek przepływów pieniężnych – warsztat praktycznego sporządzania”.

Zagadnienia, jakie będą w planie spotkania:
Dzień 1 – podstawy
1.Ogólne cele i zasady sporządzania RPP zgodnie z KSR 1
-podstawowe definicje i porównanie z MSR 7
-metody sporządzania – porównanie i zalety
2.Metoda pośrednia sporządzania RPP
-co charakteryzuje poszczególne działalności
-wyłączenia i korekty w działalności operacyjnej, typowe zdarzenia niepieniężne
-zasady ujmowania wpływów i wydatków w działalności inwestycyjnej i finansowej
-zasady prezentacji wybranych operacji
-pozycje podsumowujące
-w jakim przypadku występuje różnica między bilansową zmianą środków pieniężnych a wynikającą z RPP?
-wspólne rozwiązywanie przykładów cząstkowych z jednoczesną prezentacją w Excelu
3.Metoda bezpośrednia sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (zasady i praktyczne ich zastosowanie)
-istota metody bezpośredniej
-organizacja systemu finansowo księgowego do przygotowania RPP metodą bezpośrednią
4.Obowiązki w zakresie ujawnień dotyczących rachunku przepływów pieniężnych w informacji dodatkowej

Dzień 2 – praktyczne przykłady
1.Rozwiązywanie praktycznych przykładów na komputerach uczestników z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel
2.Przykład całościowy z wykorzystaniem rzeczywistych danych
3.Analiza finansowa rachunku przepływów pieniężnych

Moderatorem spotkania będzie Monika Matyszewska, biegły rewident.

Spotkanie jest odpłatne.
Do 8 stycznia 2020 r. uprzejmie prosimy o zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu.
szczegóły spotkania