14 marca 2019 r. – zachęcamy do udziału w szkoleniu podatkowym „Podatek od nieruchomości 2018/2019”

Tematyka spotkania:
1. Zmiany z ostatnich lat w przepisach podatku od nieruchomości, które mają wpływ na rozliczenie podatku w 2017, 2018, 2019 r.;
a) zmiana definicji „obiektu budowalnego” w Prawie budowlanym – możliwość wyłączenia z opodatkowania obiektów niespełniających definicji z Prawa budowalnego;
b) wyłączenia z zakresu opodatkowania z powodów technicznych;
c) skutki nowego zakresu solidarnej odpowiedzialności podatników w przypadku współwłasności obiektów budowalnych oraz nieruchomości;
d) konsekwencje zmian w klasyfikacji środków trwałych (KŚT) oraz KSR nr 11 „Środki trwałe”;
e) kolejne zasady deklarowania i zapłaty podatku.
2. Regulacje prawne najważniejsze dla podatku od nieruchomości:
a) ustawa o podatkach i opłatach lokalnych jako podstawowe źródło podatku od nieruchomości;
b) istotne przepisy Kodeksu cywilnego, w tym dotyczące własności sieci, służebności przesyłu, jak również posiadania samoistnego;
c) stosowanie ustawy-Prawo budowlane;
d) przepisy wykonawcze do ustawy-Prawo budowlane, a możliwość ich wykorzystania w sporze z organami podatkowymi;
e) regulacje Ordynacji podatkowej istotne z punktu widzenia podatku od nieruchomości;
f) inne aktywa prawne niezbędne do prawidłowego opodatkowania podatkiem od nieruchomości.
3. Podstawowe pojęcia wyznaczające zakres i wysokość opodatkowania podatkiem od nieruchomości:
a) wpływ ewidencji gruntów i budynków na podatek od nieruchomości;
b) księgi wieczyste a podatek od nieruchomości;
c) możliwość kwestionowania zapisów w ewidencjach w trakcie sporów z organami podatkowymi;
d) klasyfikacja środków trwałych, a podatek od nieruchomości;
e) organy podatkowe właściwe dla podatku od nieruchomości;
f) zasady prowadzenie sporów z organami podatkowymi;
g) prawa i obowiązki podatnika podczas postępowania oraz kontroli podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości;
h) przedawnienie podatku od nieruchomości.
4. Przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości:
a) budynki, w tym również budynki czasowo niewykorzystane w działalności gospodarczej,;
b) pojęcie „przegrody budowlanej” oraz „wyodrębnienia z przestrzeni”;
c) różnica w pojęciu „budynku” oraz „budowli”;
d) tymczasowe obiekty budowlane m.in. sezonowe namioty, kontenery, barki, przenośne transformatory itp.;
e) pojęcie budowli i urządzenia budowlanego;
f) transformatory jako obiekty budowlane opodatkowane podatkiem od nieruchomości;
g) urządzenia i maszyny posadowione na fundamentach,
h) opodatkowanie urządzeń technicznych;
i) fundamenty, place pod śmietnik;
j) sieci energetyczne;
k) przyłącza;
l) drogi wewnętrzne i drogi leśne;
m) uzbrojenie terenu;
n) zbiorniki;
o) kontenery;
p) wiaty;
q) wolnostojące instalacje.
5. Prawidłowe określenie podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości:
a) zasady określania powierzchni gruntów;
b) powierzchnia użytkowania budynku;
c) dokumentacja istotna w przypadku określenia powierzchni budynku;
d) powierzchnia kondygnacji, klatek schodowych;
e) ustalenie podstawy opodatkowania przy budowlach;
f) budowle zamortyzowane, a podatek od nieruchomości;
g) modernizacja budowli, a obowiązek zwiększenia podstawy opodatkowania.
6. Podatnik podatku od nieruchomości:
a) właściciel jako podatnik od nieruchomości;
b) posiadacz samoistny podatnikiem podatku od nieruchomości;
c) użytkownik wieczysty podatnikiem;
d) posiadacz zależny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
7. Stawki podatku od nieruchomości w 2018 r. i 2019 r.
a) zasady ustalania stawki podatku od nieruchomości przez radę gminy;
b) możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości poprzez uchwałę rady gminy;
c) stawki podatku od nieruchomości w przypadku gruntów;
d) stawki podatku od nieruchomości w przypadku budynków;
e) stawka podatku od nieruchomości dotycząca budowli.
8. Rozliczenie podatku od nieruchomości przy najmie i dzierżawie oraz służebności przesyłu:
a) podmiot zobligowany do zapłaty podatku;
b) odpowiedzialność za zaległości podatkowe;
c) najem, dzierżawa nieruchomości gminy oraz Skarbu Państwa;
d) bezumowne korzystanie z nieruchomości.
9. Rozliczenia podatku przez współwłaścicieli:
a) podmioty zobowiązane do zapłaty podatku;
b) odpowiedzialność za zaległości;
c) rozliczenia między współwłaścicielami.
10. Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości:
a) ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego;
b) wybudowanie nieruchomości, a podatek;
c) nabycie nieruchomości, a obowiązek podatkowy;
d) sprzedaż nieruchomości;
e) likwidacja obiektu budowlanego, a moment wygaśnięcia obowiązku podatkowego;
f) deklaracje w podatku od nieruchomości;
g) terminy zapłaty podatku.
11. Zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki:
a) zwolnienia o charakterze podmiotowym;
b) zwolnienia przedmiotowe;
c) sposoby legalnej optymalizacji podatkowej.
12. Ujęcie podatku od nieruchomości w rozliczeniu podatku dochodowego:
a) podatek od nieruchomości jako koszt;
b) rozliczenie podatku od nieruchomości w czasie;
c) zaległość w podatku od nieruchomości, a koszty uzyskania przychodów.
13. Najnowsze orzecznictwo sądowo-administracyjne oraz interpretacje organów podatkowych dotyczących podatku od nieruchomości.
14. Pytania i odpowiedzi – dyskusja

Szkolenie poprowadzi: Wioleta Biel – doradca podatkowy z kancelarii BG TAX & LEGAL

Spotkanie jest odpłatne.
Do 7 marca 2019 r. prosimy o zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu.
szczegóły spotkania

OK
Ta strona używa plików cookies.