loader image

26 listopada 2021 r. – zachęcamy do udziału w szkoleniu „Raje podatkowe 2021. Podmioty zobligowane do stosowania należytej staranności. Sprawozdawczość podatkowa.” Szkolenie będzie realizowane w formie ON-LINE
Z dniem 1.1.2021 obowiązują nowe przepisy w uCIT obligujące podmioty o przychodach rocznych ponad 50 mln euro oraz podatkowe grupy kapitałowe do sporządzania i publikacji strategii podatkowej na stronie internetowej. Pierwszy termin mija 31.12.2021 r. (dla podatników, których rok podatkowy jest równy kalendarzowemu). W strategii należy ujawnić wiele wrażliwych informacji. Jakie informacje i w jaki sposób je przedstawić, aby zadośćuczynić nowym regulacjom a jednocześnie ujawnić tylko wybrane informacje zostanie omówione podczas szkolenia.
Przedstawione zostaną zarówno elementy strategii podatkowej jak i sposoby skutecznego zarządzania ryzykiem podatkowym (ang. tax compliance management).
Szkolenie dedykowane jest w szczególności do przedstawicieli działów księgowych, podatkowych oraz do członków zarządu odpowiedzialnych za jej wdrożenie.

Szkolenie poprowadzą:
dr Jarosław Mika – doradca podatkowy, doktor nauk ekonomicznych w specjalizacji finanse; doradca podatkowy, członek Rady Programowej Instytutu Cen Transferowych; autor publikacji książkowych z zakresu cen transferowych; trener szkoleń dla przedsiębiorców oraz organów administracji; specjalizuje się z rozliczaniu transakcji finansowych oraz usługowych prowadzonych przez podmioty powiązane.

Tematyka szkolenia:
1. Nowa regulacje-odbiorcy przepisów.
2. Transakcje z rajami podatkowymi.

2.1. Progi transakcyjne.
2.2. Strony transakcji.
3. Transakcje z podmiotami niepowiązanymi a procedura należytej staranności.
3.1.Sposób identyfikacji transakcji innej niż transakcja kontrolowana.
3.2. Oświadczenie wiedzy. Sposób pozyskania.
4. Transakcje z podmiotami powiązanymi a procedura należytej staranności.
4.1. Sposób identyfikacji transakcji kontrolowanych.
4.2. Elementy procedury należytej staranności.
4.2.1. Oświadczenie wiedzy.
4.2.2. Katalog dodatkowych materiałów źródłowych.
5. Klauzula umowna jako element należytej staranności.
5.1. Zapis umowny dotyczący rajów podatkowych.
5.2. Wzór oświadczenia.
6. Alternatywny sposób wypełniania obowiązków sprawozdawczych.
6.1. Uproszczona dokumentacja local file dla transakcji powyżej 500 000 zł-elementy;
6.1.1. Opis transakcji.
6.1.2. Sposób kalkulacji ceny.
6.1.3. Uzasadnienie gospodarcze transakcji.
6.1.3.1. Katalog korzyści ekonomicznych.
6.1.3.2. Katalog korzyści podatkowych.
6.2. Analiza cen transferowych – wybór próby badawczej w kontekście obowiązku identyfikacji strony testowej.
7. Informacja o cenach transferowych. Sposób ujęcia danych w TPR.
8. Klauzula rynkowości ceny dla transakcji z rajami podatkowymi (100 000 zł) oraz transakcji z limitem 500 000 zł

8.1. Elementy klauzuli.
8.2. Oświadczenie o rynkowości stosowanych cen.
9. Zwolnienie krajowe z art.11a a zwolnienie rajowe.
Czy można skorzystać z preferencji zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla transakcji z limitem powyżej 500 000 zł?

Spotkanie jest odpłatne.

Do 19 listopada 2021 r. prosimy o zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu.
szczegóły spotkania