loader image

9 stycznia 2019 r. – zachęcamy do udziału w szkoleniu „Zamknięcie roku 2018 – roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe wg KSR. Podatkowe zamknięcie roku.”

Tematyka spotkania:
Zamknięcie roku 2018 – roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe:
1. Podstawy prawne sporządzania sprawozdań finansowych,
– zmiany ustawy o rachunkowości,
– zmiany w Krajowych Standardach Rachunkowości,
– elektronizacja sprawozdań finansowych i sprawozdań z badania,
2. Odpowiedzialność za roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe,
– obowiązki głównego księgowego i kierownika jednostki,
3. Harmonogram czynności związanych z zamknięciem roku,
– inwentaryzacja-przedmiot, metody, przygotowanie, przeprowadzenie i rozliczenie,
– aktualizacja dokumentacji rachunkowości,
4. Wycena i prezentacja wybranych pozycji aktywów i pasywów w bilansie,
– aktualizacja wartości aktywów,
– kapitały własne,
– rezerwy, RMB, zobowiązania warunkowe,
– wycena w walutach obcych,
5. Rachunek zysków i strat-ustalenie i prezentacja,
– charakterystyka poszczególnych pozycji,
– wynik finansowy, a podstawa opodatkowania,
6. Informacja dodatkowa (z uwzględnieniem zasad dla jednostek mikro i małych),
– struktura i zakres,
– objaśnienia dotyczące bilansu i rachunku zysków i strat,
– objaśnienia dotyczące rachunku przepływów pieniężnych,
7. Rachunek przepływów pieniężnych
– podstawowe definicje ustawy o rachunkowości i KSR nr 1,
– metody sporządzania,
8. Zestawienie zmian w kapitale własnym,
9. Sprawozdanie z działalności-podstawy prawne, zakres i zasady sporządzania, z uwzględnieniem Krajowego Standardu Rachunkowości nr 9, warunki niesporządzania sprawozdania z działalności przez jednostki mikro i małe,
10. Wybrane zagadnienia z rachunkowości:
– leasing,
– inwestycje w nieruchomości i aktywa finansowe,
– zdarzenia po dacie bilansu,
– środki trwałe-Krajowy Standard Rachunkowości nr 11,
11. Najczęściej popełniane błędy i wątpliwości przy sporządzaniu rocznych sprawozdań finansowych.

Podatkowe zamknięcie roku:
1. Problematyka ujęcia wydatków jako kosztów podatkowych, w tym m.in.:
– ograniczenie w zaliczeniu do kosztów wydatków z tytułu usług niematerialnych,
– dopłaty, pożyczki a konsekwencje podatkowe,
– wydatki sfinansowane z zysku netto,
– koszty związane z pracownikami (ZFŚS, wydatki na opiekę nad dziećmi pracowników), oraz obowiązki sprawozdawcze płatnika,
– podwyższone koszty uzyskania przychodów twórców.
2. Problematyka ujęcia przychodów podatkowych, w tym m. in:
– podział przychodów (oraz związanych z nimi kosztów podatkowych) na związane z działalnością podstawową oraz na wynikające z zysków kapitałowych,
– podatek od nieruchomości komercyjnych,
– dochody osiągane za granicą, a działalność zakładu,
– rozliczanie przychodów na przełomie lat podatkowych,
3. Zagadnienia szczególne, w tym m.in.:
– rozliczanie strat z lat ubiegłych w kontekście podziału przychodów na kapitałowe lub pozostałe,
– ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową,
– zasady obowiązujące przy korygowaniu przychodów i kosztów, oraz bonifikaty i upusty,
– regulacje umożliwiające organom podatkowym szacowanie wartości transakcji świadczenia usług jeśli ich cena bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych znacznie odbiega od wartości rynkowej (art.14 ustawy CIT),
4. Skutki podatkowe księgowego zamknięcia roku, w tym m.in.:
– podział wyniku finansowego w ujęciu podatkowym i bilansowym,
– inwentaryzacja,
– kontrakty długoterminowe,
– dokumentacja cen transferowych,
– rozliczenia księgowe i podatkowe spółki komandytowej oraz jej wspólników,
5. Skutki podatkowe zamknięcia roku:
– procedury zamykające rok dla celów CIT, w tym m.in.:
– zamknięcie roku z perspektywy VAT,
– zamkniecie roku w zakresie podatku od nieruchomości,
– zamknięcie roku w przypadku wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od strony prawnej i podatkowej w 2018 r.

Spotkanie poprowadzą:
Monika Matyszewska – biegły rewident oraz Karolina Rychter – doradca podatkowy.

Spotkanie jest odpłatne.
Do 2 stycznia 2019 r. uprzejmie prosimy o zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu.
szczegóły spotkania