loader image

Bałtyk dla wszystkich 2016, Istota pracy biegłego rewidenta w przemyśle stoczniowym – wyjaśnia Ewa Sowińska
Proces produkcyjny w przemyśle stoczniowym ze względu na swą specyfikę jest złożony i długotrwały. Jednym z ważniejszych zasobów, który ułatwia odpowiednie przygotowanie do złożonego projektu i podejmowanie decyzji w trudnych momentach, jest pogłębiona wiedza zarządzających o firmie, o jej możliwościach i obszarach wymagających poprawy. Biegły rewident może się w tym procesie okazać pomocnym ogniwem, wesprzeć zarządy i rady nadzorcze swoim doświadczeniem. Praca biegłego rewidenta, w tym badanie sprawozdań finansowych, skupia się na ryzyku. A w przypadku firm takich jak stocznie, które działają w specyficznej branży i realizują kontrakty długoterminowe, mamy zwykle do czynienia nie tylko z wielością, ale i różnorodnością wyzwań i ryzyk.

O sukcesie przedsięwzięcia mogą decydować, między innymi: prawidłowe budżetowanie, utrzymanie reżimu kosztów, wysoka jakość systemu ewidencji i przetwarzania informacji ilościowych i wartościowych na poszczególnych etapach zlecenia. – Współpracę z biegłym rewidentem rekomenduję szczególnie, gdy pojawią się symptomy wskazujące, że działania odbiegają od przyjętych założeń, na przykład: produkcja w toku przekracza planowany budżet, są opóźnienia w realizacji kontraktu (niedotrzymanie tzw. kamieni milowych), następuje pogorszenie płatności, czyli problemy z płatnością częściowych należności od zamawiającego, występują dodatkowe, nieplanowane koszty oraz problemy z możliwością pozyskania rekompensat tych kosztów, dochodzi do sporu między zamawiającym a wykonawcą, występują rozbieżności między budżetem a wykonaniem w odniesieniu do poziomu kosztów finansowych wynikających z kursów walut – wyjaśnia Ewa Sowińska i przypomina, że dbając o przestrzeganie wymogów prawa i zasad rachunkowości, trzeba zadbać o jasne i rzetelne odzwierciedlenie stanu majątkowego oraz wyników finansowych przedsiębiorstwa. Trzeba uwzględnić zwyczaje i specyfikę działania branży stoczniowej, pamiętając jednocześnie, że polskie stocznie działają na rynku globalnym i konkurują z producentami z całego świata. Szczególnie, że przed branżą stoczniową stanie wkrótce kolejne wyzwanie – związane z raportowaniem danych niefinansowych.

Aby współpraca stoczni z biegłym rewidentem się powiodła, muszą w nią być zaangażowane obie strony. Pracując dla stoczni biegły rewident powinien w sposób szczególny współpracować nie tylko z działem finansowym, ale także z działem produkcji czy zamówień. Kontrakt realizowany jest w każdej części firmy, dlatego tylko praca ze wszystkimi działami w przedsiębiorstwie może dać biegłemu pełną świadomość ryzyk.

Raport „Bałtyk dla Wszystkich” to wynik całorocznych konsultacji przeprowadzonych przez Global Compact Poland z przedstawicielami biznesu, administracji oraz instytucji eksperckich, mających na celu wypracowanie optymalnych kierunków zrównoważonego regionu Morza Bałtyckiego i mądrego wykorzystania szansy rozwojowej jaką oferuje pod względem gospodarczym, transportowym, energetycznym, środowiskowym czy turystycznym.
 
cały artykuł (str. 43-44)