loader image

usługi

audyt

Usługi poświadczające są istotą naszej działalności. ESO Audit jest firmą audytorską (nr 3472) a partnerzy są biegłymi rewidentami. Zgodnie z obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej regulacjami, ESO Audit spełnia wymogi formalne określone w szczególności przez:

• Ustawę o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 120 z późniejszymi zmianami),

• Ustawę z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1015).

Spełnianie powyższych regulacji uprawnia nas do świadczenia usług w zakresie:

• badania rocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych,

• badania i przeglądów śródrocznych sprawozdań finansowych,

• badania i przeglądów pakietów konsolidacyjnych,

• badania projektów finansowanych ze środków unijnych / Banku Światowego,

• badania prospektów emisyjnych i memorandów informacyjnych dla jednostek ubiegających się o wprowadzenie akcji do publicznego obrotu,

• badania planów połączenia, podziałów lub przekształcenia spółek.

Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje rewizję:

• sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z Ustawą o rachunkowości lub/i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR);

• informacji finansowych/pakietów konsolidacyjnych sporządzonych zgodnie z regulacjami obowiązującymi naszych klientów (np. zgodnie z zasadami rachunkowości grupy kapitałowej do której należy spółka naszego klienta; zgodnie z kontraktowymi regulacjami określonymi przez strony umowy; zgodnie z przepisami dotyczącymi dysponowania środkami unijnymi; zgodnie z wymaganiami banków itp.)

Usługi rewizji finansowej realizujemy w oparciu o opracowaną przez ESO Audit metodologię prowadzenia prac, która bazuje na:

• Krajowych Standardach Rewizji Finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów;

• Międzynarodowych Standardach Rewizji Finansowej (International Standards on Auditing) wydanych przez IFAC (The International Federation of Accountants).

Nasza metodologia prac opiera się na znajomości działalności i branży naszego klienta. Zapoznajemy się z ryzykami związanymi z działalnością, problemami i ich ewentualnym wpływem na działalność oraz ze sposobem, w jaki zarząd i kierownictwo spółek radzą sobie z tym ryzykiem i problemami. W oparciu o tę wiedzę ukierunkowujemy prace rewizyjne na analizę mechanizmów kontroli wewnętrznej, systemów i operacji gospodarczych w celu uzyskania takiego stopnia pewności, jakiego oczekują nasi klienci / przepisy prawa. Pewność rewizyjną uzyskujemy analizując sposób, w jaki jednostka prowadzi swoją działalność, stosując jednocześnie rygorystyczne procedury weryfikacyjne, takie jak:

• ocena systemów kontroli wewnętrznej;

• procedury analityczne i testy szczegółowe;

• badanie pozycji nietypowych i obszarów dopuszczających subiektywną interpretację.

edukacja

Jesteśmy gotowi przygotować szkolenia odpowiadające indywidualnym potrzebom naszych klientów. Są to szkolenia skierowane do osób ze służb finansowo-księgowych, głównych księgowych, dyrektorów finansowych, członków zarządu, rad nadzorczych.
Przykładowe realizowane przez nasz szkolenia oraz warsztaty dotyczyły:
• polskich standardów rachunkowości i sprawozdawczości;
• Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej;
• organizacji i optymalizacji rachunkowości (w tym „zamknięcie roku”);
• przygotowania sprawozdawczości pod kątem wymogów giełdy papierów wartościowych;
• odpowiedzialności zarządów i rad nadzorczych;
• rewizji finansowej.
Informacje na temat organizowanych przez nas szkoleń można również znaleźć w zakładce nasze inicjatywy

organizacja rachunkowości

Naszym klientom proponujemy ekspertyzy lub/i pomoc bieżącą dotyczącą organizacji i optymalizacji rachunkowości oraz kontroli wewnętrznej:
• przeprowadzenie analiz stanu obecnego oraz wskazanie na możliwe do podjęcia działania restrukturyzacyjne w zakresie organizacyjnym działów finansowo-księgowych;
• ocena stosowanych zasad rachunkowości w świetle obowiązujących regulacji;
• projektów rachunkowości zarządczej oraz sprawozdawczości wewnętrznej na potrzeby kadry zarządzającej;
• opracowania polityki (zasad) rachunkowości, planów kont, opracowania instrukcji i regulaminów wewnętrznych;
• oceny kompetencji kandydatów przy rekrutacji kadr księgowych wysokiego szczebla.

due diligence
Realizujemy projekty typu due diligence w zakresie rachunkowym (przegląd stosowanych zasad rachunkowości i wpływ na wycenę poszczególnych pozycji aktywów i zobowiązań, przegląd sprawozdań pod kątem prawidłowości wyceny aktywów i zobowiązań, itp.).
sprawozdawczość

Proponujemy usługi z zakresu:
• sporządzania jednostkowych, skonsolidowanych i łącznych sprawozdań finansowych zgodnych z wymogami Ustawy o rachunkowości, MSSF, zasadami grupowymi;
• przygotowania informacji finansowych niezbędnych do zamknięcia okresu sprawozdawczego, sporządzenia sprawozdania finansowego (w tym przygotowanie spółki do badania przez innego biegłego rewidenta);
• przygotowania części finansowej prospektów emisyjnych.

doradztwo i nadzór nad wdrożeniem MSR/MSSF

W ramach usług doradztwa i nadzoru nad wdrożeniem MSR/MSSF proponujemy:
•    aktywne uczestnictwo w zorganizowaniu oraz nadzorowaniu projektu wdrożenia MSR/MSSF;
•    przeprowadzenie kompleksowej analizy systemu sprawozdawczości Spółki w celu identyfikacji różnic pomiędzy MSR/MSSF a polityką rachunkowości stosowaną przez spółkę, oraz określenie zasad i możliwych rozwiązań w zakresie implementacji MSR/MSSF;
•    wsparcie procesu oszacowania różnic wartościowych, w szczególności w obszarze aktywów trwałych oraz procedury wyceny składników majątkowych;
•    opracowanie wzorów sprawozdań finansowych oraz dokumentacji polityki rachunkowości zgodnej z MSR/MSSF oraz aktywne uczestnictwo w zakresie dostosowania systemów informatycznych spółki oraz jej struktury organizacyjnej do nowych wymogów sprawozdawczych;
•    przeprowadzenie szkoleń z zakresu MSR/MSSF dla pracowników spółki.

aktualności

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.

zespół

Nasze doświadczenie zdobyliśmy pracując ponad 12 lat dla jednej z międzynarodowych korporacji.

Ewa Sowińska

Ewa Sowińska

Biegły rewident, Partner esoaudit

Jarosław Artyszuk

Jarosław Artyszuk

Biegły rewident, Partner esoaudit

Anna Mackiewicz

Anna Mackiewicz

Biegły rewident, Partner esoaudit

Tomasz Zielke

Tomasz Zielke

Biegły rewident, Partner esoaudit

pozycja w klasyfikacji ogólnopolskiej firm audytorskich

lat istniejemy i wspieramy naszych klientów

lat doświadczenia

* Ranking audytorów, „Rzeczpospolita”, 19 kwietnia 2024 r.

zapewniamy

niezależność

gwarantującą bezstronny i obiektywny wynik naszej pracy

bezpieczeństwo

oraz poufność powierzonych nam informacji

terminowość

w połączeniu z rzetelnością świadczonych usług

kontakt

ESO Audit sc
Al. Grunwaldzka 103 A
80-244 Gdańsk

tel.: +58 341 82 94
e-mail: eso@esoaudit.pl
www.esoaudit.pl

Kontrakt bezpośredni do nas:

Ewa Sowińska
tel.: 502 18 4583
e-mail: ewa.sowinska@esoaudit.pl

Anna Mackiewicz
tel.: 502 18 4153
e-mail: anna.mackiewicz@esoaudit.pl

Jarosław Artyszuk
tel.: 502 18 4552
e-mail: jaroslaw.artyszuk@esoaudit.pl

Tomasz Zielke
tel.: 502 18 4320
e-mail: tomasz.zielke@esoaudit.pl

klauzula informacyjna RODO

 

 

ESO Audit