loader image

Zapraszamy do udziału w spotkaniu z cyklu, które odbędzie się 8 stycznia 2020 r.
Tym razem propozycja związana z bieżącymi zagadnieniami w pracy wielu księgowych- „Bilansowe zamknięcie roku 2019”.

Zagadnienia, jakie będą w planie spotkania:
1.Podstawy prawne sporządzania sprawozdań finansowych:
-zmiany ustawy o rachunkowości;
-uproszczenia w świetle rzetelnego i jasnego obrazu sprawozdań finansowych.
2.Zasady sporządzania, zatwierdzania i ogłaszania sprawozdań finansowych:
-obowiązki głównego księgowego i kierownika jednostki;
-elektronizacja sprawozdań finansowych i sprawozdania z badania – najczęstsze problemy przy sporządzaniu, podpisywaniu i ogłaszaniu.
3.Ogólne i szczegółowe zagadnienia związane z zamknięciem roku:
-inwentaryzacja – przedmiot, metody, przygotowanie, przeprowadzenie i rozliczenie;
-aktualizacja dokumentacji rachunkowości.
4.Wycena i prezentacja wybranych pozycji aktywów i pasywów w bilansie:
-aktualizacja wartości aktywów;
-kapitały własne;
-rezerwy, RMB, zobowiązania warunkowe;
-wycena w walutach obcych.
5.Rachunek zysków i strat – ustalenie i prezentacja:
-charakterystyka poszczególnych pozycji;
-wynik finansowy a podstawa opodatkowania.
6.Informacja dodatkowa (z uwzględnieniem zasad dla jednostek mikro i małych):
-struktura i zakres;
-objaśnienia dotyczące bilansu i rachunku zysków i strat;
-objaśnienia dotyczące rachunku przepływów pieniężnych.
7.Zdarzenia po dacie bilansu.
8.Inne elementy sprawozdania finansowego.
9.Najczęściej popełniane błędy i wątpliwości przy sporządzaniu rocznych sprawozdań finansowych.

Moderatorem spotkania będzie Monika Matyszewska, biegły rewident.

Spotkanie jest odpłatne.
Do 2 stycznia 2020 r. uprzejmie prosimy o zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu.
szczegóły spotkania