loader image

Zapraszamy do udziału w spotkaniu z cyklu, które odbędzie się 1 października 2019 r.
Tym razem propozycja dla osób zainteresowanych zgłębieniem wiedzy i umiejętności z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej wg MSSF – „LEASING MSSF16”.

Zagadnienia, jakie będą w planie spotkania:
– konstrukcja MSSF 16 i zakres jego stosowania,
– identyfikacja leasingu (test korzyści, test władzy, umowy wieloelementowe),
– okres trwania leasingu (w tym o okresie wypowiedzenia, umowach na czas nieokreślony),
– ujęcie skutków umów leasingu przez leasingobiorcę (wycena początkowa, wycena na dzień bilansowy aktywa z tytułu prawa do użytkowania i zobowiązania z tytułu leasingu, przypadki aktualizowania wyceny zobowiązania i skutki zmian umów leasingowych, ujawnienia w sprawozdaniu finansowym),
– wybrane aspekty ewidencji i wyceny umów leasingu przez leasingodawcę,
– leasing zwrotny,
– przepisy przejściowe i możliwe do zastosowania uproszczenia w zastosowaniu MSSF16.

Moderatorem spotkania będzie Tomasz Zielke, partner ESO Audit, biegły rewident

Spotkanie jest odpłatne.
Do 25 września 2019 r. uprzejmie prosimy o zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu.
szczegóły spotkania