loader image

akademia_kopernikakademia_eso_auditTo propozycja dla osób, które chcą pogłębić wiedzę i wzbogacić umiejętności z zakresu rachunkowości sprawozdawczej i finansowej.  Seminaria odbywają się kilka razy w roku. Każde z nich poświęcone jest tylko jednemu zagadnieniu. Prowadzący je doświadczeni eksperci gwarantują wysoki poziom merytoryczny, a warsztatowa i interaktywna forma prezentacji sprzyja efektywnemu przyswajaniu wiedzy.

 

Zagadnienia, które do tej pory omówiliśmy podczas seminariów Akademii ESO Audit:

 • CASH FLOW, czyli o sprawozdaniu z przepływów pieniężnych w świetle ustawy o rachunkowości i MSSF od strony praktycznej;
 • KONTRAKTY DŁUGOTERMINOWE, czyli o równowadze między rzetelnością i jakością informacji finansowej a złożonością ujęcia i ewidencji niektórych umów;
 • PODATEK U ŹRÓDŁA, czyli o szczegółach i niuansach podatku u źródła w transakcjach międzynarodowych
 • LEASING, czyli o cudzej własności w naszych aktywach, leasing z punktu widzenia leasingobiorcy, wg MSSF i przepisów krajowych;
 • PODATEK ODROCZONY, czyli o składowej podatku dochodowego czasami wpływającej na wynik finansowy, którą determinuje prawo podatkowe, a jednak jej nie reguluje;
 • KONSOLIDOWANIE, czyli o tym, jak rozumieć konsolidowanie sprawozdań finansowych;
 • PRZYCHODY, czyli o założeniach i celach poprawnego ujmowania i wykazywania przychodów z rachunkowego punktu widzenia;
 • AKTYWA TRWAŁE, czyli o teorii i praktyce identyfikacji, wyceny i rozliczania rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych według krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości;
 • ZMIANY KAPITAŁU, czyli o podwyższaniu i obniżaniu kapitału zakładowego w spółce z o. o. i spółce akcyjnej, prowadzenie: Arkadiusz Opala, sędzia sądu Okręgowego, wizytator ds. cywilnych, gospodarczych, egzekucyjnych i rejestrowych;
 • WARTOŚĆ GODZIWA, czyli jak czytać raporty z szacowania wartości godziwej przedsiebiorstw i wybranych składników aktywów, prowadzenie: dr Marcin Pęksyk, CPVA, FAIA (Acad), specjalista w zakresie wyceny przedsiębiorstw, a także projektowania i wdrażania systemów zarządzania wartością firmy;
 • ZMIANY W USTAWIE O RACHUNKOWOSCI, czyli o nowościach w rachunkowości od 2016.
 • KONSOLIDACJA OD PODSTAW – dwudniowe warsztaty dedykowane przygotowywaniu sprawozdań skonsolidowanych od podstaw.
 • KONSOLIDACJA PRAKTYKA – dwudniowe warsztaty dedykowane konsolidacji i przygotowywaniu sprawozdań skonsolidowanych.

Seminaria Akademii ESO Audit są odpłatne.
O najbliższych planowanych spotkaniach z cyklu będziemy Państwa na bieżąco informować w sekcji informacje