loader image

Nowe podejście do wartości w biznesie, społeczna odpowiedzialność i zrównoważony rozwój wymagają od biegłych rewidentów więcej zaangażowania niż samo wykupienie polisy. Dziś audytor po prostu nie może pozwolić sobie na popełnienie błędu. Musi tak zabezpieczyć się przed ryzykiem, aby w jak najmniejszym stopniu się na nie narażać. Nowa ustawa w sposób odmienny określa katalog naruszeń, które mogą być uznane za przewinienie dyscyplinarne, wydłuża termin na wszczęcie postępowania dyscyplinarnego oraz termin przedawnienia karalności, wprowadza bardziej elastyczny katalog kar, skraca postępowanie odwoławcze i przewiduje odrębną ścieżkę postępowania w przypadku przewinień dyscyplinarnych popełnionych w związku z badaniem ustawowym jednostki zainteresowania publicznego.
Nowe regulacje dotyczą także odpowiedzialności administracyjnej. Wprowadzono katalog naruszeń, których zaistnienie może pociągać za sobą nałożenie kary na firmę audytorską, bardziej elastyczny katalog kar i możliwość nałożenia określonych kar m.in. również na członków zarządu lub innego organu zarządzającego lub członków rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego firmy audytorskiej oraz na członków zespołu wykonującego badanie podejmujących decyzję co do wyniku badania.

Kompleksowe omówienie różnych reżimów odpowiedzialności prawnej, którym mogą podlegać biegli rewidenci i firmy audytorskie, w związku z naruszeniem określonych norm postępowania zawiera wydana przez Wolters Kluwer publikacja „Odpowiedzialność biegłego rewidenta”. Książka powstała w wyniku dyskusji panelowej z udziałem przedstawicieli świata nauki, ekspertów od zarządzania ryzykiem oraz biegłych rewidentów, zorganizowanej na jednej z konferencji Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Przeanalizowano w niej uwarunkowania zawodu biegłego rewidenta wynikające z nowej ustawy z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także z krajowych standardów wykonywania zawodu oraz zasad etyki. Przedmowę przygotowała Ewa Sowińska.

W opracowaniu przedstawiono m. in. odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonywania umowy lub popełnienia czynu niedozwolonego, analizę przepisów, które wprost lub potencjalnie odnoszą się do odpowiedzialności odszkodowawczej biegłych rewidentów, materialne przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej, a także przebieg postępowania dyscyplinarnego, zasady odpowiedzialności karnoskarbowej i kontrolę działalności biegłych rewidentów i firm audytorskich sprawowanej przez Krajową Komisję Nadzoru i Komisję Nadzoru Audytowego.
tu można nabyć tu można nabyć