loader image

27 listopada 2020 r. – zachęcamy do udziału w seminarium-debacie „Ceny transferowe w czasie kryzysu. Jaki wpływ na obowiązki sprawozdawcze ma zmiana otoczenia
ekonomicznego w Polsce?”

Tematyka spotkania:
CZĘŚĆ I: Panel dyskusyjny – Podczas pierwszej części zaprezentowane zostaną autorskie koncepcje współautorów publikacji: „Ceny transferowe w czasie kryzysu”, Wolters Kluwer, 2020 dotyczące obowiązków i ryzyk wynikających z kryzysu ekonomicznego 2020 r. oraz regulacji ustawowych. Tematami przewodnimi będą:
1. Jaki wpływ na obowiązki z zakresu cen transferowych ma pogorszenie sytuacji ekonomicznej w Polsce będące następstwem ogłoszenia przez WHO stanu epidemii?
2. Czy podmioty powiązane powinny zweryfikować politykę cen transferowych w 2020 r.?
3. Jakie rodzaje transakcji kontrolowanych narażone są na szczególne ryzyka podatkowe oraz jakie zastosować narzędzie w celu ograniczenia, wyeliminowania ryzyk?

CZĘŚĆ II: Omówienie kluczowych zmian, obowiązków sprawozdawczych w zakresie cen transferowych za 2019 i 2020 r. – Druga część będzie składała się z prezentacji, podczas której zostaną omówione kluczowe ryzyka podatkowe w cenach transferowych.
1. Wpływ identyfikacji powiązań na obowiązki sprawozdawcze,
2. Dokumentacja krajowa (ang.local file)-omówienie kluczowych ryzyk,
3. Wpływ COVID-19 na funkcje pełnione przez strony transakcji,
4. Ryzyko związane z kalkulacją algorytmu wynagrodzenia w transakcjach finansowych.
5. Ryzyko korekty przychodów i kosztów transakcyjnych w wyniku recharakteryzacji transakcji.

CZĘŚĆ III:
1. Pentagon obowiązków sprawozdawczych z zakresu cen transferowych.
2. Transakcja kontrolowana. Jak uniknąć ryzyka zakwestionowanych poprawności identyfikacji transakcji wewnątrzgrupowych. Na co należy zwrócić uwagę przy analizie obowiązków dokumentacyjnych?
3. Weryfikacja strony testowej.
4. Analiza porównawcza-czy i kiedy należy aktualizować?
5. Korekta analizy porównawczej z zastosowaniem wskaźników makroekonomicznych.
6. Informacja TPR-C. Ryzyka podatkowe. Na co zwrócić szczególną uwagę wypełniając TPR-C?
7. Kompensata transakcji.
8. Oświadczenie zarządu a informacja TPR-C. Jak złożyć oświadczenie w przypadku, gdy jedna z transakcji kontrolowanych nie jest rynkowa?
9. Alokacja kosztów-czy można stosować dowolne klucze podziału?
10. Analiza DEMPE.
11. Defence file.
12. Uprzednie porozumienia cenowe APA-analiza opłacalności.

CZĘŚĆ IV : Panel dyskusyjny

Seminarium poprowadzi: Jarosław Mika – doktor nauk ekonomicznych w specjalizacji finanse; doradca podatkowy, członek Rady Programowej Instytutu Cen Transferowych; autor publikacji książkowych z zakresu cen transferowych; trener szkoleń dla przedsiębiorców oraz organów administracji skarbowej; członek Komisji Konkursowej III edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską w zakresie prawa podatkowego organizowanego przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych; specjalizuje się z rozliczaniu transakcji finansowych oraz usługowych prowadzonych przez podmioty powiązane.

Spotkanie jest odpłatne.
Spotkanie odbędzie się w formie on-line.

Do 23 listopada 2020 r. prosimy o zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu.
szczegóły spotkania