loader image

26 lutego 2021 r. – zachęcamy do udziału w szkoleniu „Kluczowe obowiązki podmiotów powiązanych w 2021 r. Terminy raportowania”. Szkolenie będzie realizowane w formie ON-LINE
W trakcie szkolenia przedstawimy aktualne obowiązki w cenach transferowych. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na wprowadzone zmiany i nowe obowiązki. Wskażemy możliwe ryzyka podatkowe z nich wynikające oraz powstałe w wyniku zmian otoczenia ekonomicznego wywołanego pandemią. Przedstawimy także narzędzia jakie można zastosować, aby uniknąć lub ograniczyć ryzyko doszacowania dochodu i ryzyko wynikające z kodeksu karnego skarbowego.

Tematyka spotkania:

I: Raportowanie transakcji za 2020 i 2021 r. Kluczowe ryzyka.
1. Kalendarz raportowania dla podmiotów powiązanych w 2021 r.
2. Planowane zmiany w TP w 2021 r. – pakiet uproszczeń.
3. Weryfikacja rozliczeń grupowych w 2019 r. Na co zwrócić uwagę przed ewentualną korektą TPR za 2019 r. Najczęstsze błędy w analizach porównawczych.
4. Na co zwrócić uwagę w 2020 i 2021 r. w kontekście ryzyk podatkowych:
a) analizy porównawcze
b) sposób kalkulacji ceny
c) wybór strony badanej
d) wybór metody szacowania ceny
e) wybór przedziału badawczego
f) wybór okresu badawczego
5. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie informacji o cenach transferowych. Kluczowe zmiany w TPR za 2020 r.
a) ograniczenie możliwości wyboru innej metody do metod skatalogowanych w rozporządzeniu
b) rozszerzenie możliwości stosowania metody porównawczej ceny niekontrolowanej
c) wprowadzenie obowiązku informowania o kompensacie
d) wprowadzenie obowiązku ujawniania zawarcia umowy spółki niebędącej osobą prawną
e) wprowadzenie obowiązku informowania o rodzaju analizy cen transferowych
6. Informacje TPR-C. Jak uniknąć/zminimalizować ryzyka podatkowe?
7. Zaktualizowana bazowa stopa procentowa i marża dla potrzeb cen transferowych na rok 2021- co to oznacza dla podatników?
8. Wytyczne OECD z 18.12.2020 r. Wpływ pandemii COVID-19 na ceny transferowe. Kluczowe rekomendacje.
II: Nowe obowiązki od 1.01.2021 r.
1. Nowe obowiązki raportowania od 1.01.2021 r. dla transakcji o wartości powyżej 500 000 zł.
2. Należyta staranność dla podmiotów powiązanych. Jak wdrożyć procedurę?
3. Katalog korzyści ekonomicznych.
4. Katalog korzyści podatkowych.
5. Strategia podatkowa. Kiedy i kto sporządza? Elementy strategii podatkowej.

Szkolenie poprowadzi: Jarosław Mika – doradca podatkowy, doktor nauk ekonomicznych w specjalizacji finanse; członek Rady Programowej Instytutu Cen Transferowych; autor publikacji książkowych z zakresu cen transferowych; trener szkoleń dla przedsiębiorców oraz organów administracji; specjalizuje się z rozliczaniu transakcji finansowych oraz usługowych prowadzonych przez podmioty powiązane.

Spotkanie jest odpłatne.

Do 22 lutego 2021 r. prosimy o zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu.
szczegóły spotkania