loader image

8 października 2020 r. – zachęcamy do udziału w szkoleniu „Kontrola podatkowa w dobie koronawirusa – przygotuj się, zanim będzie za późno”.
W dobie koronawirusa i jednocześnie uszczelniania systemu podatkowego przedsiębiorcy muszą liczyć się z bardziej wzmożonymi niż dotychczas kontrolami ze strony organów nie tylko podatkowych, ale także Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zarówno ZUS, jak i urzędy skarbowe zapowiadają kontrole w firmach po ustaniu epidemii koronawirusa. Z wnioskami o wsparcie przedsiębiorcy ujawniają informacje, które mogą im zaszkodzić w przyszłości.

Pomoc dla przedsiębiorców z tzw. Tarcz antykryzysowych w związku z pandemią COVID-19 w zasadzie już za nami. Większość wnioskujących podmiotów otrzymała wsparcie od rządu. Oczywiście są i tacy, którzy wsparcia nie dostali, bo albo nie spełnili warunków, albo jeszcze oczekują na pomoc. Są też i tacy, którzy wsparcie otrzymali, ale czy ktoś kiedyś tego nie podważy? Czy i kiedy ktoś nas skontroluje? Czy będziemy musieli zwrócić otrzymaną pomoc? Na te i inne pytania udzielimy Wam odpowiedzi na najbliższym szkoleniu, bo już teraz zarówno ZUS jak i urzędy skarbowe zapowiadają kontrole w firmach po ustaniu epidemii. Sprawdzą przede wszystkim, czy środki pomocowe rzeczywiście nam się należały. Podpowiemy, jak zabezpieczyć się przed ryzykiem zwrotu otrzymanych świadczeń, na co już teraz zwrócić uwagę wydatkując przyznane środki, jak wykazać wpływ koronawirusa na działalność gospodarczą, w szczególności spadek przychodów.

Szkolenie ma także na celu przekazanie wiedzy w zakresie praktycznych aspektów prowadzenia kontroli przez organy państwowe zarówno w zakresie podatków, jak i składek ZUS. Z tego szkolenia dowiesz się, jakie uprawnienia ma kontroler a jakie przedsiębiorca i jak je umiejętnie wykorzystać, aby uniknąć negatywnych wyników kontroli. Dowiesz się również, jak uchronić się przed odpowiedzialnością w zakresie dodatkowych sankcji oraz odpowiedzialności karno – skarbowej. Przede wszystkim jednak podpowiemy, jak przygotować się do kontroli w związku z otrzymanym wsparciem.

Plan szkolenia:
1. Poszczególne finansowe formy wsparcia dla przedsiębiorców w ramach Tarcz antykryzysowych oraz omówienie warunków ich otrzymania, w szczególności:
· Wsparcie z PFR.
· Zwolnienie ze składek ZUS.
· Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników.
· Wypłata postojowego dla samozatrudnionych oraz zleceniobiorców.
· Mikropożyczka dla przedsiębiorców.
· Pozostałe finansowe formy wsparcia.
2. Charakterystyka prawna udzielonej pomocy .
3. Narzędzia i terminy organów kontrolnych w zakresie weryfikacji prawidłowości udzielonego wsparcia .
4. Źródła informacji o podatnikach i udzielonym wsparciu.
5. Jak przygotować się do kontroli i uchronić przed negatywnymi konsekwencjami w związku z udzielonym wsparciem z Tarcz antykryzysowych.
6. Kontrola przedsiębiorcy – czym jest, rodzaje kontroli, podstawy prawne:
· Kontrola podatkowa.
· Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
7. Czynności weryfikacyjne prowadzone przez organy kontroli-różne podstawy prawne.
8. Rodzaje czynności weryfikacyjnych (kontrolnych) – postępowanie podatkowe a kontrola podatkowa, kontrola celno-skarbowa i czynności sprawdzające, kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych .
9. Prawa i obowiązki podatnika w trakcie czynności prowadzonych przez organy podatkowe.
· Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu.
· Dostęp do akt sprawy.
· Możliwość udziału podatnika we wszystkich czynnościach prowadzonych przez organy kontroli.
10. Rodzaje i rola dowodów w postępowaniach prowadzonych przez organy podatkowe .
· Przesłuchania świadków.
· Przesłuchanie strony.
· Oględziny.
· Opinie biegłych.
· Inne dowody mogące mieć wpływ na wynik kontroli
11. Sposoby zakończenia czynności weryfikacyjnych w zależności od rodzaju czynności, środki odwoławcze, zaskarżenie rozstrzygnięć.
· Wynik kontroli.
· Protokół kontroli.
· Decyzja wymiarowa.
· Korekta deklaracji.
12. Kontrola płatnika składek prowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
· Podstawy prawne.
· Wszczęcie kontroli.
· Uprawnienia i obowiązki kontrolowanego płatnika składek.
· Czynności dowodowe.
· Świadek a ubezpieczony w rozumieniu organów rentowych i związane z tym utrudnienia dla płatnika składek w przebiegu kontroli.
· Zakończenie kontroli.
· Środki odwoławcze i przebieg postępowania odwoławczego przed sądem powszechnym.
13. Przedawnienie należności podatkowych oraz składek ZUS i sposoby organów na przerwanie lub zawieszenie biegu terminu przedawnienia.
14. Odpowiedzialność karnoskarbowa; omówienie sposobów zmniejszenia ryzyka osobistego ( Zarząd, pracownicy, osoby kluczowe).
15. Czynny żal jako sposób na uniknięcie konsekwencji karnych skarbowych .
16. Jak uchronić się przed konsekwencjami-strategia zarządzania ryzykiem.
17. Sesja pytań i odpowiedzi, zakończenie spotkania.

Szkolenie poprowadzi ANETA DROSIK– radca prawny i doradca podatkowy, posiada ponad 10 lat praktyki zawodowej. Jest ekspertem z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego, compliance oraz procedur podatkowych. Kierowała wieloma projektami doradczymi oraz świadczyła usługi bieżącego wsparcia dla największych polskich podmiotów, w tym także z udziałem kapitału zagranicznego. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji prasowych dotyczących zarówno bieżących kwestii podatkowych, jak i szeregu zagadnień specjalistycznych (w szczególności w Dzienniku Gazecie Prawnej oraz Portalu Finansowo – Księgowym).

Spotkanie jest odpłatne.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo uprzejmie informujemy, że szkolenie odbędzie się z uwzględnieniem aktualnych wytycznych Ministra Zdrowia, w zaostrzonym rygorze sanitarnym. Szkolenie prowadzone będzie w mniejszej grupie (ilość miejsc ograniczona ) z zachowaniem dystansu pomiędzy uczestnikami.

Na państwa zgłoszenia czekamy do 2 października 2020 r., drogą poczty elektronicznej na adres: eso@esoaudit.pl
szczegóły spotkania