loader image

23 września 2021 r. – zachęcamy do udziału w szkoleniu „Podatek od nieruchomości”. Szkolenie będzie realizowane w formie ON-LINE

Szkolenie poprowadzą:
Wioleta Biel – doradca podatkowy. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie podatków dochodowych i międzynarodowych systemów podatkowych. Doświadczenie zdobywała m.in. w Deloitte Poland. Klientom BG Tax & Legal doradza głównie w przedmiocie prawidłowego rozliczania pracowników i implikacji podatkowych transgranicznych przepływów pieniężnych.
oraz
Paula Kołodziejska – aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku i absolwent podyplomowych studiów z zakresu prawa podatkowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W spółce BG Tax & Legal jest odpowiedzialna za bieżące wsparcie doradców podatkowych, przy czym specjalizuje się w podatku od nieruchomości oraz podatku u źródła od przychodów transgranicznych.

Zakres szkolenia:
I. Regulacje prawne najważniejsze dla podatku od nieruchomości:
– ustawa o podatkach i opłatach lokalnych jako podstawowe źródło podatku od nieruchomości,
– istotne przepisy Kodeksu cywilnego, w tym dotyczące własności sieci, służebności przesyłu, jak również posiadania samoistnego,
– stosowanie ustawy-Prawo budowlane,
– regulacje Ordynacji podatkowej istotne z punktu widzenia podatku od nieruchomości.

II. Podstawowe pojęcia wyznaczające zakres i wysokość opodatkowania podatkiem od nieruchomości:
– wpływ ewidencji gruntów i budynków na podatek od nieruchomości,
– księgi wieczyste a podatek od nieruchomości,
– możliwość kwestionowania zapisów w ewidencjach w trakcie sporów z organami podatkowymi,
– Klasyfikacja Środków Trwałych a podatek od nieruchomości,
– organy podatkowe właściwe dla podatku od nieruchomości,
– przedawnienie podatku od nieruchomości.

III. Przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości:
– budynki, w tym również budynki czasowo niewykorzystane w działalności gospodarczej,
– pojęcie „przegrody budowlanej” oraz „wyodrębnienia z przestrzeni”,
– pojęcie budowli i urządzenia budowlanego,
– różnica w pojęciu „budynku” oraz „budowli”,
– budowa na cudzym gruncie,
– opodatkowanie urządzeń technicznych,
– transformatory,
– panele fotowoltaiczne,
– urządzenia i maszyny posadowione na fundamentach,
– zbiorniki,
– sieci techniczne,
– wiaty,
– wolno stojące instalacje, maszyny antenowe i wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe,
– tymczasowe obiekty budowlane m.in. sezonowe namioty, obiekty kontenerowe itp.,
– place, place pod śmietnik, ogrodzenia,
– przyłącza,
– uzbrojenie terenu

IV. Prawidłowe określenie podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości:
– zasady określania powierzchni gruntów,
– powierzchnia użytkowa budynku,
– dokumentacja istotna w przypadku określenia powierzchni budynku,
– powierzchnia kondygnacji, klatek schodowych,
– ustalenie podstawy opodatkowania przy budowlach,
– budowle zamortyzowane a podatek od nieruchomości,
– modernizacja budowli a obowiązek zwiększenia podstawy opodatkowania.

V. Podatnik podatku od nieruchomości:
– właściciel jako podatnik podatku od nieruchomości,
– posiadacz samoistny podatnikiem podatku od nieruchomości,
– użytkownik wieczysty podatnikiem podatku od nieruchomości ,
– posiadacz zależny – posiadacz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

VI. Rozliczenia podatku przez współwłaścicieli:
– podmioty zobowiązane do zapłaty podatku,
– odpowiedzialność za zaległości,
– rozliczenia między współwłaścicielami.

VII. Stawki podatku od nieruchomości:
– zasady ustalania stawki podatku od nieruchomości przez radę gmin,
– możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości poprzez uchwałę rady gminy,
– stawki podatku od nieruchomości w przypadku gruntów,
– stawki podatku od nieruchomości w przypadku budynków,
– stawka podatku od nieruchomości dotycząca budowli.

VIII. Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości:
– ogólne zasady powstania obowiązku podatkowego,
– wybudowanie nieruchomości a podatek,
– nabycie nieruchomości a obowiązek podatkowy,
– sprzedaż nieruchomości,
– likwidacja obiektu budowlanego a moment wygaśnięcia obowiązku podatkowego,
– deklaracje w podatku od nieruchomości,
– terminy zapłaty podatku.

IX. Zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe.

X. Zmiany z ostatnich lat w przepisach podatku od nieruchomości, które mają wpływ na rozliczenie podatku:
– zmiana definicji „obiektu budowlanego” w Prawie budowlanym.
– wyłączenia z zakresu opodatkowania z powodów technicznych,
– konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2021 r. o syg. SK 39/19,
– podatek od nieruchomości w COVID-19,
– skutki nowego zakresu solidarnej odpowiedzialności podatników w przypadku współwłasności obiektów budowlanych oraz nieruchomości,
– nowelizacja ustawy Prawo budowlane z 19 września 2020 r.,
– jednolity wzór deklaracji na podatek od nieruchomości,
– grunty pod infrastrukturę przesyłową.

XI. Ujęcie podatku od nieruchomości w rozliczeniu podatku dochodowego:
– podatek od nieruchomości jako koszt,
– zaległość w podatku od nieruchomości a koszty uzyskania przychodów,
– rozliczenie podatku od nieruchomości w czasie.

XII. Najnowsze orzecznictwo sądowo-administracyjne oraz interpretacje organów podatkowych dotyczące podatku od nieruchomości.

XIII. Pytania i odpowiedzi – dyskusja.

Spotkanie jest odpłatne.

Do 17 września 2021 r. prosimy o zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu.
szczegóły spotkania