loader image

16 kwietnia 2021 r. – zachęcamy do udziału w szkoleniu „Podatek u źródła po zmianach-nowe zasady należytej staranności, nowa definicja rzeczywistego właściciela i inne zmiany obowiązujące od 2021 roku”. Szkolenie będzie realizowane w formie ON-LINE

Problematyka opodatkowania podatkiem u źródła stale zyskuje na znaczeniu. Wydzielenie tego podatku na gruncie polskich ustawach podatkowych związane jest ze szczególnym trybem rozliczenia, zaś prawidłowość wypełniania obowiązków w przedmiotowym zakresie stanowi coraz częstszy obszar weryfikacji ze strony organów podatkowych. Polscy płatnicy od lat zmagają się z licznymi problemami praktycznymi związanymi z powyższą daniną. Regulacje obowiązujące od 2021 r. w bardzo istotny sposób zmieniają zasady obliczania i poboru podatku u źródła. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowo obowiązującymi przepisami. Szczególną uwagę zwrócimy na procedurę w zakresie należytej staranności oraz omówimy nowy model rozliczania podatku, w tym procedurę zwrotu zapłaconego wcześniej podatku, oświadczenie płatnika oraz wniosek o wydanie opinii o zastosowaniu zwolnienia.

Zakres szkolenia:
1. Pojęcie dochodów osiąganych na terytorium Polski, podlegających obowiązkowi pobrania podatku „u źródła”.
2. Ograniczony oraz nieograniczony obowiązek podatkowy w CIT i PIT.
3. Siedziba i miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.
4. Odsetki w ustawie o CIT i PIT oraz w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:
a) definicja odsetek,
b) poszczególne rodzaje płatności traktowane jako odsetki:
· odsetki od kredytów i pożyczek
· odsetki od zobowiązań handlowych,
· odsetki karne,
· odsetki w ramach cash poolingʼu.
5. Należności licencyjne w ustawie o CIT i PIT oraz w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:
a) definicja należności licencyjnych,
b) poszczególne rodzaje należności licencyjnych:
· znaki towarowe,
· know-how,
· licencje na programy komputerowe,
· prawo do używania praw autorskich,
· licencje do emisji programów telewizyjnych oraz audycji radiowych,
· użytkowanie urządzenia przemysłowego.
6. Instytucja uprawnionego odbiorcy (beneficial owner) w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.
7. Warunki dla zwolnienia od podatku „u źródła” odsetek i należności licencyjnych wypłacanych podmiotom powiązanym wraz z obowiązkami dokumentacyjnymi.
8. Dywidendy w ustawie o CIT i PIT oraz dywidendy w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:
a) definicja dywidend,
b) dywidendy a inne dochody z tytułu udziału w zysku osób prawnych,
c) warunki dla zwolnienia od podatku „u źródła”.
9. Podatek „u źródła” od biletów lotniczych.
10. Sportowcy i artyści w ustawie o CIT i PIT oraz w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.
11. Wynagrodzenie dyrektorów, członków rad nadzorczych oraz pracowników w ustawie o PIT oraz w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.
12. Opodatkowanie usług o charakterze niematerialnym:
a) zakres pojęcia „usługi o podobnym charakterze”
b) szczególne rodzaje usług niematerialnych:
· usługi doradcze,
· usługi księgowe,
· usługi badania rynku,
· usługi prawne,
· usługi reklamowe,
· usługi zarządzania i kontroli,
· usługi rekrutacji i pozyskania personelu,
· udzielanie poręczeń i gwarancji.
13. Opodatkowanie tzw. zysków z przedsiębiorstwa.
14. Certyfikaty rezydencji:
a) definicja certyfikatów rezydencji,
b) rola certyfikatów rezydencji,
c) forma certyfikatów rezydencji,
d) data ważności certyfikatu rezydencji,
e) omówienie przykładowych certyfikatów.
15. Problemy praktyczne związane z poborem podatku „u źródła”:
a) zakres pojęcia „wypłaty” ,
b) kurs waluty stosowany do obliczania wysokości podatku „u źródła:,
c) pobrany podatek „u źródła” jako koszt uzyskania przychodu,
d) zasady ubruttowienia należności podmiotu zagranicznego.
16. Nowe zasady poboru podatku „u źródła” od 1 stycznia 2020 i 2021 r., zmiany w związku z COVID-19:
a) zmiana definicji legalnej rzeczywistego właściciela,
b) zmiany w zakresie sposobu poboru podatku „u źródła”,
c) opinia o stosowaniu przez płatnika zwolnienia z poboru podatku „u źródła”,
d) zwrot podatku z tytułu wypłaconych należności,
e) certyfikat rezydencji przy usługach niematerialnych,
f) zwolnienia od poboru podatku od odsetek i dyskonta od listów zastawnych i obligacji,
g) nowe zasady odpowiedzialności płatnika.
17. Obowiązki informacyjne i dokumentacyjne:
a) deklaracja CIT 10Z/PIT 8AR,
b) informacja IFT-2/2R/IFT-1/1R,
c) pozostałe obowiązki dokumentacyjne i informacyjne.
18. Pytania i odpowiedzi.

Szkolenie poprowadzi Aneta Drosik– radca prawny i doradca podatkowy, posiada ponad 10 lat praktyki zawodowej. Jest ekspertem z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego, compliance oraz procedur podatkowych. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji prasowych dotyczących zarówno bieżących kwestii podatkowych, jak i szeregu zagadnień specjalistycznych (w szczególności w Dzienniku Gazecie Prawnej oraz Portalu Finansowo – Księgowym).

Spotkanie jest odpłatne.

Do 9 kwietnia 2021 r. prosimy o zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu.
szczegóły spotkania