loader image

28 kwietnia 2021 r. – zachęcamy do udziału w szkoleniu „Rewolucja w podatku CIT w roku 2021”. Szkolenie będzie realizowane w formie ON-LINE

Program szkolenia:
1. Fundusz inwestycyjny:
a) istota funduszu – jednorazowy odpis na fundusz w kosztach zamiast amortyzacji,
b) relacje między funduszem a ryczałtem „estońskim”,
c) warunki brzegowe (podatnicy uprawnieni do skorzystania z funduszu, limity kwotowe, itp.),
d) skutki błędnego rozliczenia w kosztach odpisu na fundusz,
e) środki trwałe dające prawo do rozliczenia w ramach odpisu na fundusz.

2. Ryczałt od spółek (tzw. „CIT estoński”):
a) warunki brzegowe (podatnicy uprawnieni do skorzystania z funduszu, limity kwotowe, itp.),
b) obowiązki wyrównawcze przed rozpoczęciem opodatkowania ryczałtem,
c) przejście z ustawy o CIT na przepisy bilansowe (co z rozliczeniem dotychczasowych „NKUP-ów”, co z karami, rezerwami, odpisami, inną amortyzacją bilansową, itp.?),
d) warunki inwestycyjne (15%, 33%, 50%, 110%) i sposób ich liczenia,
e) warunki odnoszące się do poziomu zatrudnienia,
f) sześć kategorii dochodu podlegającego opodatkowaniu i terminy płatności podatku,
g) odliczenia od wypłacanych zysków na rzecz udziałowców,
h) stawki podatkowe,
i) obowiązki informacyjne.

3. Opodatkowanie spółek komandytowych i jawnych podatkiem CIT:
a) dwukrotne opodatkowanie spółek dotychczas transparentnych podatkowo (jawne i komandytowe),
b) warunki opodatkowania podatkiem CIT spółek jawnych i możliwość braku opodatkowania CIT,
c) spółka komandytowa jako podatnik CIT,
d) warunki zastosowania stawki 9% dla spółek jawnych i komandytowych, wykluczenia z niższej stawki oraz okresy wykluczenia,
e) opodatkowanie zaliczek otrzymanych przez wspólników (podatek od dywidend),
f) sytuacje zrównane z otrzymaniem zaliczki (np. zmniejszenie udziałów kapitałowych, aporty, likwidacje spółek).

4. Podatek u źródła (WHT) – nowe zasady poboru podatku, opinia o stosowaniu zwolnienia, dochowanie należytej staranności przez płatnika, podwyższenie wymogów staranności przy płatnościach na rzecz podmiotów powiązanych – planowane zmiany w roku 2021.

5. Ceny transferowe – zmiany 2020/2021 wraz z podsumowaniem:
a) kto już nie ma obowiązku sporządzania dokumentacji TP-katalog zwolnień o charakterze przedmiotowym,
b) nowa definicja podmiotów powiązanych,
c) benchmark jako element dokumentacji local file,
d) nowe limity transakcyjne dla obowiązków dokumentacyjnych,
e) „safe harbour” czyli prostsza dokumentacja dla pożyczek oraz usług o niskiej wartości dodanej,
f) pozostałe zmiany wraz z omówieniem najnowszego orzecznictwa i interpretacji.

6. Pozostałe zmiany:
a) zmiany w odliczeniu strat podatkowych -nowe zakazy,
a) zakaz obniżania stawek amortyzacyjnych w określonych przypadkach,
b) spółki nieruchomościowe i ich obowiązki jako płatnika podatku,
c) konieczność publikacji danych o strategiach podatkowych przez duże przedsiębiorstwa.

Szkolenie poprowadzi:
Szkolenie poprowadzi Aneta Drosik– radca prawny i doradca podatkowy, posiada ponad 10 lat praktyki zawodowej. Jest ekspertem z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego, compliance oraz procedur podatkowych. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji prasowych dotyczących zarówno bieżących kwestii podatkowych, jak i szeregu zagadnień specjalistycznych (w szczególności w Dzienniku Gazecie Prawnej oraz Portalu Finansowo – Księgowym).

Spotkanie jest odpłatne.
Spotkanie odbędzie się w formie on-line.

Do 23 kwietnia 2021 r. prosimy o zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu.
szczegóły spotkania