loader image

24 list 2022 r. – zachęcamy do udziału w szkoleniu „Ryzyka podatkowe podmiotów powiązanych”. Szkolenie będzie realizowane w formie ON-LINE

Podmioty powiązane są zobligowane do ustalania wynagrodzeń w transakcjach grupowych na zasadach rynkowych oraz do ujawniania takich transakcji w formie dokumentacji podatkowej cen transferowych (local fole, master file) jak i do ich raportowania formularzem TPR-C. Dodatkowo w procesie identyfikacji transakcji kontrolowanych należy zwrócić uwagę na obowiązki wynikające z ustawy ordynacja podatkowa w kontekście raportowania schematów podatkowych MDR. Kolejnym obszarem sprawozdawczym są rozliczenia podatku u źródła. Niejednoznaczne przepisy w tym zakresie stwarzają ryzyko nieodpowiedniego rozpoznania czynności jako obowiązku pobrania podatku WHT. Podmioty, które przekroczyły przychody w wysokości 50 mln euro są również zobligowane ustawą CIT do ujawniania informacji o realizowanej strategii podatkowej. Wymienione zagadnienia zostaną omówione na bazie przykładów ze wskazaniem kluczowych obszarów ryzyk podatkowych.

Szkolenie poprowadzi:

dr Jarosław F. Mika – doradca podatkowy, doktor nauk ekonomicznych w specjalizacji finanse; doradca podatkowy, członek Rady Programowej Instytutu Cen Transferowych; autor publikacji książkowych z zakresu cen transferowych; trener szkoleń dla przedsiębiorców oraz organów administracji skarbowej; specjalizuje się z rozliczaniu transakcji finansowych oraz usługowych prowadzonych przez podmioty powiązane.

Zakres szkolenia:

  1. Paradygmat transakcji kontrolowanych.
  2. Wybór metody szacowania ceny a zastosowanie wskaźnika rentowności.
  3. Dobór próby badawczej w analizie porównawczej.
  4. Przedziały rynkowe – ryzyka wyboru.
  5. Wybór strony badanej. Przesłanki.
  6. Korekta cen transferowych.
  7. Kompensata transakcji .
  8. Korekta analizy porównawczej w kontekście C-19 oraz wojny.
  9. Raje podatkowe. Sposoby identyfikacji i raportowania transakcji.
  10. Wybrane ryzyka związane z ujawnianiem transakcji grupowych w informacji TPR.

Spotkanie jest odpłatne. Do 18 listopada 2022 r. prosimy o zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu.