loader image

15 listopada 2021 r. – zachęcamy do udziału w szkoleniu „Strategia podatkowa”. Szkolenie będzie realizowane w formie ON-LINE
Z dniem 1.1.2021 obowiązują nowe przepisy w CIT obligujące podmioty o przychodach rocznych ponad 50 mln euro oraz podatkowe grupy kapitałowe do sporządzania i publikacji strategii podatkowej na stronie internetowej. Pierwszy termin mija 31.12.2021 r. (dla podatników, których rok podatkowy jest równy kalendarzowemu). W strategii należy ujawnić wiele wrażliwych informacji. Jakie informacje i w jaki sposób je przedstawić, aby zadośćuczynić nowym regulacjom a jednocześnie ujawnić tylko wybrane informacje zostanie omówione podczas szkolenia. Przedstawione zostaną zarówno elementy strategii podatkowej jak i sposoby skutecznego zarządzania ryzykiem podatkowym (ang. tax compliance management).
Szkolenie dedykowane jest w szczególności do przedstawicieli działów księgowych, podatkowych oraz do członków zarządu odpowiedzialnych za jej wdrożenie.

Szkolenie poprowadzą:
dr Jarosław Mika – doradca podatkowy, doktor nauk ekonomicznych w specjalizacji finanse; doradca podatkowy, członek Rady Programowej Instytutu Cen Transferowych; autor publikacji książkowych z zakresu cen transferowych; trener szkoleń dla przedsiębiorców oraz organów administracji; specjalizuje się z rozliczaniu transakcji finansowych oraz usługowych prowadzonych przez podmioty powiązane.
oraz
Paweł Rosiński – doradca podatkowy. W ICT jest odpowiedzialny za projekty w zakresie raportowania schematów podatkowych, strategii podatkowej, podatku u źródła. Współautor publikacji m.in. „Leksykon cen transferowych”, „ Ceny transferowe. 259 wyjaśnień i interpretacji”, WoltersKluwer. Prelegent szkoleń z zakresu raportowania schematów podatkowych MDR, strategii podatkowej, podatku u źródła. Posiada doświadczenie w administracji skarbowej, gdzie prowadził postępowania podatkowe z zakresu podatku dochodowego

Tematyka szkolenia:
I. Cel wprowadzenia obowiązku ujawnienia strategii podatkowej.
II. Podmioty zobligowane.
III. Termin i forma ujawnienia strategii.
IV. Rodzaje strategii podatkowych.
V. Outsourcing w strategiach podatkowych.
VI. Elementy strategii podatkowej.
1. Procesy i procedury w zakresie zarządzania podatkami.
2. Procedura MDR.
3. Procedura TP.
4. Katalog wniosków i interpretacji podatkowych.
5. Rozliczenia w rajach podatkowych.
VII. Tax compliance management, czyli jak skutecznie zarządzać ryzykiem podatkowym.
1. Sposób wdrożenia procesów i procedur.
2. Skuteczność zarządzanie schematami podatkowymi.
– wprowadzenie macierzy identyfikacji schematów podatkowych,
– wdrożenie instrukcji MDR.
3. Bezpiecznie zarządzanie rozliczeniami z podmiotami powiązanymi.
– rozpoznawanie transakcji kontrolowanych ujętych w strategii podatkowej,
– rodzaje restrukturyzacji,
– sposoby rozpoznawania i raportowania działań restrukturyzacji
4. Raportowanie informacji oraz interpretacji podatkowych.
5. Reje podatkowe. Przedmiot raportowania.
VIII. Umowa o współdziałanie – podstawa do zwolnienia z obowiązku sporządzania strategii podatkowej.
IX. Strategia podatkowa a tajemnica przedsiębiorstwa.
X. Ryzyko typowania podmiotów do kontroli na podstawie ujawnionej strategii.
XI. Sankcje za niewywiązanie się z obowiązku sporządzenia i ujawnienia strategii.

Spotkanie jest odpłatne.

Do 8 listopada 2021 r. prosimy o zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu.
szczegóły spotkania