loader image

7-8 lutego 2019 r. – zachęcamy do udziału w dwudniowym szkoleniu: „Rachunek Przepływów Pieniężnych – warsztaty praktyczne”

Dzień 1 – podstawy
1. Ogólne cele i zasady sporządzania RPP zgodnie z KSR 1.
– Podstawowe definicje i porównanie z MSR 7.
– Metody sporządzania – porównanie i zalety.
2. Metoda pośrednia sporządzania RPP.
– Co charakteryzuje poszczególne działalności.
– Wyłączenia i korekty w działalności operacyjnej, typowe zdarzenia niepieniężne.
– Zasady ujmowania wpływów i wydatków w działalności inwestycyjnej i finansowej.
– Zasady prezentacji wybranych operacji.
– Pozycje podsumowujące.
– W jakim przypadku występuje różnica między bilansową zmianą środków pieniężnych a wynikającą z RPP?
– Wspólne rozwiązywanie przykładów cząstkowych z jednoczesną prezentacją w Excelu.
3. Metoda bezpośrednia sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (zasady i praktyczne ich zastosowanie).
– Istota metody bezpośredniej.
– Organizacja systemu finansowo księgowego do przygotowania RPP metodą bezpośrednią.
4. Obowiązki w zakresie ujawnień dotyczących rachunku przepływów pieniężnych w informacji dodatkowej.
Dzień 2 – praktyczne przykłady
1. Rozwiązywanie praktycznych przykładów na komputerach uczestników z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel.
2. Przykład całościowy z wykorzystaniem rzeczywistych danych.
3. Analiza finansowa rachunku przepływów pieniężnych.

Szkolenie poprowadzi Monika Matyszewska – biegły rewident, członek Komisji ds. szkoleń KRBR w kadencji 2015-2019. Posiada doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych, usługowego prowadzenia ksiąg oraz zagadnień podatkowych w jednostkach różnych branż, zarówno z kapitałem polskim jak i zagranicznym. Wykładowca z zakresu rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Centrum Edukacji PIBR.

Spotkanie jest odpłatne.

Na państwa zgłoszenia czekamy do 1 lutego 2019 r., drogą poczty elektronicznej na adres: eso@esoaudit.pl
szczegóły spotkania