loader image

14 stycznia 2022 r. – zachęcamy do udziału w szkoleniu „Zamknięcie roku 2021” Szkolenie będzie realizowane w formie ON-LINE

Szkolenie poprowadzi: Monika Matyszewska – absolwentka Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim oraz podyplomowych studiów Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu w zakresie podatkowego prawa Unii Europejskiej. Biegły rewident, delegat na Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów w kadencji od 2007 r., członek Komisji ds. szkoleń KRBR w kadencji 2015-2019. Prezes Towarzystwa Audytorskiego „Booking Service” Spółka z o.o. w Gdańsku. Posiada doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych, usługowego prowadzenia ksiąg oraz zagadnień podatkowych w jednostkach różnych branż, zarówno z kapitałem polskim jak i zagranicznym. Wykładowca z zakresu rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Centrum Edukacji PIBR.

Tematyka szkolenia:
1. Podstawy prawne sporządzania sprawozdań finansowych;
· zmiany ustawy o rachunkowości i krajowych standardach rachunkowości;
· uproszczenia w sprawozdawczości i polityce rachunkowości.
2. Zasady sporządzania, zatwierdzania i ogłaszania sprawozdań finansowych;
· elektronizacja sprawozdań finansowych;
· najczęstsze problemy przy sporządzaniu, podpisywaniu i ogłaszaniu;
· metody weryfikacji prawidłowości sprawozdania i podpisu;
· obowiązki głównego księgowego i kierownika jednostki związane ze sporządzaniem, zatwierdzaniem i ogłaszaniem sprawozdań finansowych.
3. Ogólne zagadnienia związane z zamknięciem roku;
· inwentaryzacja – przedmiot, metody, przygotowanie, przeprowadzenie i rozliczenie;
· podmioty powiązane w świetle ustawy o rachunkowości.
4. Wycena i prezentacja wybranych pozycji aktywów i pasywów w bilansie;
· ujmowanie, wycena i prezentacja wybranych pozycji bilansu;
· aktualizacja wartości aktywów;
· kapitały własne;
· rezerwy, RMB, zobowiązania warunkowe;
· wycena w walutach obcych.
5. Rachunek zysków i strat – ustalenie i prezentacja;
· charakterystyka poszczególnych pozycji;
· wynik finansowy a podstawa opodatkowania.
6. Informacja dodatkowa (z uwzględnieniem zasad dla jednostek mikro i małych);
· struktura i zakres;
· objaśnienia dotyczące bilansu i rachunku zysków i strat;
· objaśnienia dotyczące rachunku przepływów pieniężnych;
7. Zdarzenia po dacie bilansu.
8. Inne elementy sprawozdania finansowego.
9. Najczęściej popełniane błędy i wątpliwości przy sporządzaniu rocznych sprawozdań finansowych.

Spotkanie jest odpłatne.

Do 7 stycznia 2022 r. prosimy o zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu.
szczegóły spotkania