loader image

9 stycznia 2023 r. – zachęcamy do udziału w szkoleniu „Zamknięcie roku”. Szkolenie będzie realizowane w formie ON-LINE

Szkolenie poprowadzi:

Monika Matyszewska – Biegły rewident, delegat na Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów w kadencji od 2007 r., członkini Komisji ds. szkoleń KRBR w kadencji 2015-2019. Prezes Towarzystwa Audytorskiego „Booking Service” Spółka z o.o. w Gdańsku. Posiada doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych, usługowego prowadzenia ksiąg oraz zagadnień podatkowych w jednostkach różnych branż, zarówno z kapitałem polskim jak i zagranicznym. Wykładowca z zakresu rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Centrum Edukacji PIBR.

Zakres szkolenia:

 1. Podstawy prawne sporządzania sprawozdań finansowych;
  1. zmiany ustawy o rachunkowości i krajowych standardach rachunkowości;
  2. uproszczenia sprawozdań finansowych micro, małych i pozostałych jednostek;
  3. uproszczenia polityki (zasad) rachunkowości a rzetelność sprawozdań finansowych.
 2. Zasady sporządzania, zatwierdzania i ogłaszania sprawozdań finansowych;
  1. elektroniczne sprawozdania finansowe;
   • struktura i zasady sporządzania, podpisywania i ogłaszania;
   • metody weryfikacji prawidłowości sprawozdania i podpisu;
  2. obowiązki głównego księgowego i kierownika jednostki związane ze sporządzaniem, zatwierdzaniem i ogłaszaniem sprawozdań finansowych.
 3. Ogólne zagadnienia związane z zamknięciem roku;
  1. inwentaryzacja – przedmiot, metody, przygotowanie, przeprowadzenie i rozliczenie;
  2. jednostki powiązane i trwale zaangażowane w kapitale innej jednostki.
 4. Wycena i prezentacja wybranych pozycji aktywów i pasywów w bilansie;
  1. ujmowanie,  wycena i prezentacja  wybranych pozycji bilansu;  
  2. aktualizacja wartości aktywów;
  3. kapitały własne;
  4. rezerwy, RMB, zobowiązania warunkowe;
  5. wycena w walutach obcych.
 5. Rachunek zysków i strat – ustalenie i prezentacja;
  1. charakterystyka poszczególnych pozycji;
  2. wynik finansowy a podstawa opodatkowania;
 6. Zasady sporządzania informacji dodatkowej.
 7. Zdarzenia po dacie bilansu i kontynuacja działania.
 8. Inne elementy sprawozdania finansowego.
 9. Najczęściej popełniane błędy i wątpliwości przy sporządzaniu rocznych sprawozdań finansowych.

Spotkanie jest odpłatne. Do 5 stycznia 2023 r. prosimy o zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu.