loader image

22 stycznia 2024 r. – zachęcamy do udziału w szkoleniu „Rewolucja w podatku od nieruchomości w świetle ostatniego wyroku Trybunału Konstytucyjnego”. Szkolenie będzie realizowane w formie ON-LINE

Szkolenie poprowadzi:

Wioleta Biel -Madoń – doradca podatkowy nr 12310. Absolwentka wydziału prawa na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie podatków dochodowych i międzynarodowych systemów podatkowych. Doświadczenie zdobywała m.in. w Deloitte Poland, zespół podatków dochodowych. Specjalizuje się w zakresie problematyki podatku dochodowego od osób fizycznych ze szczególnym uwzględnieniem rozliczeń pracowniczych oraz podatków majątkowych.

Zakres szkolenia:

 1. Regulacje prawne najważniejsze dla podatku od nieruchomości:
  a) ustawa o podatkach i opłatach lokalnych jako podstawowe źródło podatku od nieruchomości,
  b) istotne przepisy Kodeksu cywilnego, w tym dotyczące własności sieci, służebności przesyłu, jak również posiadania samoistnego,
  c) stosowanie ustawy – Prawo budowlane,
  d) regulacje Ordynacji podatkowej istotne z punktu widzenia podatku od nieruchomości.
 2. Podstawowe pojęcia wyznaczające zakres i wysokość opodatkowania podatkiem od nieruchomości:
  a) wpływ ewidencji gruntów i budynków na podatek od nieruchomości,
  b) księgi wieczyste a podatek od nieruchomości,
  c) możliwość kwestionowania zapisów w ewidencjach w trakcie sporów z organami podatkowymi,
  d) Klasyfikacja Środków Trwałych a podatek od nieruchomości,
  e) organy podatkowe właściwe dla podatku od nieruchomości,
  f) przedawnienie podatku od nieruchomości.
 3. Przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości:
  a) budynki, w tym również budynki czasowo niewykorzystywane w działalności gospodarczej,
  b) pojęcie „przegrody budowlanej” oraz „wyodrębnienia z przestrzeni”,
  c) pojęcie budowli i urządzenia budowlanego,
  d) różnica w pojęciu „budynku” oraz „budowli”,
  e) budowla na cudzym gruncie,
  f) transformatory jako obiekty budowlane opodatkowane podatkiem od nieruchomości,
  g) opodatkowanie urządzeń technicznych,
  h) sieci techniczne,
  i) urządzenia i maszyny posadowione na fundamentach,
  j) zbiorniki,
  k) drogi,
  l) wiaty,
  m) wolno stojące instalacje, maszty antenowe i wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe,
  n) tymczasowe obiekty budowlane m. in. sezonowe namioty, obiekty kontenerowe, przenośne transformatory itp.
  o) place, place pod śmietnik, ogrodzenia,
  p) przyłącza,
  q) uzbrojenie terenu.
 4. Prawidłowe określenie podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości:
  a) zasady określania powierzchni gruntów,
  b) powierzchnia użytkowa budynku,
  c) dokumentacja istotna w przypadku określania powierzchni budynku,
  d) powierzchnia kondygnacji, klatek schodowych,
  e) ustalenie podstawy opodatkowania przy budowlach,
  f) budowle zamortyzowane a podatek od nieruchomości,
  g) modernizacja budowli a obowiązek zwiększenia podstawy opodatkowania.
 5. Podatnik podatku od nieruchomości:
  a) właściciel jako podatnik podatku od nieruchomości,
  b) posiadacz samoistny podatnikiem podatku od nieruchomości,
  c) użytkownik wieczysty podatnikiem podatku od nieruchomości,
  d) posiadacz zależny – posiadacz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
 6. Rozliczenia podatku przez współwłaścicieli:
  a) podmioty zobowiązane do zapłaty podatku,
  b) odpowiedzialność za zaległości,
  c) rozliczenia między współwłaścicielami.
 7. Stawki podatku od nieruchomości w 2023 r.:
  a) zasady ustalania stawki podatku od nieruchomości przez radę gminy,
  b) możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości poprzez uchwałę rady gminy,
  c) stawki podatku od nieruchomości w przypadku gruntów,
  d) stawki podatku od nieruchomości w przypadku budynków,
  e) stawka podatku od nieruchomości dotycząca budowli.
 8. Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości:
  a) ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego,
  b) wybudowanie nieruchomości a podatek,
  c) nabycie nieruchomości a obowiązek podatkowy,
  d) sprzedaż nieruchomości,
  e) likwidacja obiektu budowlanego a moment wygaśnięcia obowiązku podatkowego,
  f) deklaracje w podatku od nieruchomości,
  g) terminy zapłaty podatku.
 9. Zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe.
 10. Zmiany z ostatnich lat w przepisach podatku od nieruchomości, które mają wpływ na rozliczanie podatku:
  a) zmiana definicji „obiektu budowlanego” w Prawie budowlanym – możliwość wyłączenia z opodatkowania obiektów niespełniających definicji z Prawa budowlanego,
  b) wyłączenia z zakresu opodatkowania z powodów technicznych,
  c) skutki nowego zakresu solidarnej odpowiedzialności podatników w przypadku współwłasności obiektów budowlanych oraz nieruchomości,
  d) nowelizacja ustawy Prawo budowlane z 19 września 2020 r.,
  e) jednolity wzór deklaracji na podatek od nieruchomości,
  f) grunty pod infrastrukturą przesyłową.
 11. Ujęcie podatku od nieruchomości w rozliczeniu podatku dochodowego:
  a) podatek od nieruchomości jako koszt,
  b) zaległość w podatku od nieruchomości a koszty uzyskania przychodów,
  c) rozliczenie podatku od nieruchomości w czasie.
 12. Najnowsze orzecznictwo sądowo-administracyjne oraz interpretacje organów podatkowych dotyczące podatku od nieruchomości.
 13. Pytania i odpowiedzi – dyskusja.

Spotkanie jest odpłatne. Do 18 stycznia 2024 r. prosimy o zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu.